Posts

Showing posts from February, 2019

८- माझा बेकिंग प्रवास

Image
८- माझाबेकिंगप्रवास कपकेकआणिमफिन !! १७९६च्यासुमारास ,एकहलकाफुलकाकेकजोकपातबेकहोतोतोकपकेकअसंवर्णनकेलंगेलंआहे 19 व्याशतकाच्यापूर्वार्धातकपकेकयाशब्दाचावापरदोनवेगळयाअर्थानेहोतअसे , पहिलाम्हणजे ...मफिनटिनअतित्वातयेण्याआधीप्रत्येककेकछोट्यामात

७-माझा बेकिंग प्रवास

Image
७- माझाबेकिंगप्रवास
जर्मनचॉकोलेटकेक
चॉकलेटकेकचेअनेकप्रकारआहेतउदा. मूसचॉकोलेट , ब्लॅकफॉरेस्ट , चॉकोलेटट्रफलकेकआणियातएकप्रकारम्हणजेजर्मनचॉकोलेटकेक , आतायानावामुळेहाकेकमूळचाजर्मनीचाआहेअसंवाटतना ?पणहाआहेअमेरिकेचाआणिइंग्लिशअमेरिकन